İddaa Spor Toto Oyun Kuralları

MÜŞTEREK BAHİS OYUNU (SPOR TOTO) OYUN PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Oyun Planının amacı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen

spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis oyununun oynanmasına ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Oyun Planı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen müşterek

bahis oyununun oynanmasına ilişkin usul ve esasları, kupon kabul ve değerlendirme işlemlerini,

ikramiye dağıtılmasına ilişkin esasları ve oyuna ilişkin diğer tüm hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Oyun Planı, 28/02/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama

Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Oyun Planında geçen;

  1. a) Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,
  2. b) Müsabaka / Etkinlik: Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca

tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal veya uluslararası futbol karşılaşmalarını,

  1. c) Kolon: İştirakçiye oyuna katılma hakkı veren her bir sütunu,

ç) Misli: Kolon değerini artıran bir çarpanı,

  1. d) Bilet: Kuponun işleme tabi tutulmasından sonra alınan ve oynanan müsabakalara

ilişkin sonuç tahmini ve kolonlar ile diğer hususların yer aldığı basılı kâğıdı veya sair bilişim

ürünlerini ya da abonelerin işaretledikleri elektronik kupon karşılığında abonelere gönderilen ve

oynanan elektronik kuponun onayı olarak saklanması gereken numarayı da ihtiva eden elektronik

bilgiyi,

  1. e) Kupon: Üzerine müsabakaların seçildiği müşterek bahis oyununa ait basılı kâğıdı veya

sair bilişim ürünlerini ya da müşterek bahis oyununun sanal ortam bayi alt yapısı üzerinden

oynanabilmesi için abonelere sunulan elektronik bilgiyi,

  1. f) Oyun Programı/Program: Müşterek bahis oyununun oynanabildiği futbol müsabakalarını

içeren programı,

  1. g) İştirakçi: Sabit, gezici veya sanal ortam bayileri aracılığı ile müşterek bahis oyununu

oynayan kişileri,

ğ) İkramiye: Müşterek bahis oyununda bu Oyun Planı ile talihlilere dağıtılması taahhüt

edilen nakit değerleri,

  1. h) Bayi: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere bayilik ruhsatı

verilen gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Oyun Dönemi: Teşkilat tarafından belirlenmiş müşterek bahis oyununun oynatıldığı

dönemi,

  1. i) Müşterek Bahis: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen futbol müsabakalarına ait

sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin,

doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Oyun Kuralları

Spor Toto Oyunu

MADDE 5 – (1) Spor Toto oyunu, hafta sonu ve hafta içerisinde, yurt içinde ve yurt

dışında oynanan müsabakalar arasından belirlenen 15 adet müsabakadan, müsabakanın nihai

sonucuna ilişkin birinci takımın galibiyetinin (1), takımların beraberliğinin (0), ikinci takımın

galibiyetinin (2) doğru tahmin edilmesi şeklinde oynanır.

(2) Müsabakanın nihai sonucu, karşılaşmanın normal süresi içerisinde ortaya çıkan nihai

sonucudur. Müsabakanın uzatma devreleri veya seri penaltı atışlarındaki sonucu dikkate alınmaz.

Müsabakanın İptali, Tehiri

MADDE 6 – (1) İptal edilen bir müsabaka, ilgili oyun dönemi kapanana kadar yeniden

oynanmazsa veya müsabaka ikinci yarının başlamasından önce tehir edilmişse ve oyun dönemi

kapanana kadar başlangıç anından itibaren veya tehir edildiği dakikadan itibaren oynanmazsa

veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik

yapılmışsa, o müsabakanın sonucu noter tarafından yapılacak çekilişle belirlenir.

(2) Bir müsabaka ikinci yarıda tehir edilmişse ve oyun dönemi kapanana kadar başlangıç

anından itibaren veya tehir edildiği dakikadan itibaren yeniden oynanmazsa, o müsabaka için tehir

edildiği andaki sonuç geçerlidir.

Çekiliş

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen müsabaka sonucu, Teşkilat

bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından her iki takım için ayrı ayrı geriye dönük son beş

haftadaki resmi lig müsabakası sonuçlarına göre, birinci takımın aldığı her galibiyet için 1

numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her mağlubiyet için 2 numaralı top, ikinci

takımın aldığı her galibiyet için 2 numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her

mağlubiyet için 1 numaralı top (toplam 10 adet top) içinden noter huzurunda yapılacak çekilişle

belirlenir ve 1 numaralı top çekilirse birinci takım kazanmış sayılır, 0 numaralı top çekilirse maç

sonucu berabere olarak kabul edilir, 2 numaralı top çekilirse de ikinci takım kazanmış sayılır.

Tahmin Seçimi

MADDE 8 – (1) Oyun, belirlenen 15 müsabaka içinden her müsabaka için birden fazla

sonuç işaretlemek suretiyle sistemli ve sistemsiz olarak da oynanabilir.

(2) Yanlış doldurulmuş ya da onaylatılmak istenmeyen bir kolon için, kolona denk gelen

iptal kutusunu işaretlemek gerekmektedir.

(3) Misli alanı, hem kupon bedelinin hem de kazancın katlanmasını sağlar.

(4) Bir bilette 2.500 kolon geçilemez. Bu sayı gerekli görüldüğü takdirde Teşkilat

tarafından değiştirilebilir.

(5) Spor Toto oyununda kupon üzerinde yer alan 15 adet futbol müsabakası içinden

biletinde 15, 14, 13 ve 12 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenler ikramiyeye hak

kazanırlar.

(6) Müşterek bahis oyununa katılım 18 yaşından büyük herkese açıktır.

Program Akışı

MADDE 9 – (1) Satışın Başlaması: Önceki program kapandıktan sonra başlar.

(2) Satış İptalinin Kapanması: Bilet satışı gerçekleştikten 15 dakika sonrasına kadar iptal

yapılabilir. Teşkilat bu sürede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

(3) Oyunun Kapanma Saati: Oyun programında yer alan müsabakalardan, ilk başlayan

müsabaka(lar) başlangıç zamanına kadar oyun kabul edilir. Sonrasında oynanan bahisler geçersiz

sayılır.

Dağıtılacak İkramiye ve İkramiye Dereceleri

MADDE 10 – (1) Spor Toto oyununun oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil

edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarın, 14/03/2007 tarihli ve 5602

sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında

Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen oranın üst sınırına tekabül eden bedeli

derecelere pay edilerek iştirakçilere dağıtılır.

(2) Spor Toto oyunu 15 müsabaka üzerinden oynatılacak olup, dağıtılacak ikramiye

miktarı derecelere göre aşağıda belirtilen oranlarda dağıtılır:

– 1. Derece: 15 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %35,

– 2. Derece: 14 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %20,

– 3. Derece: 13 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %20,

– 4. Derece: 12 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %25.

(3) Her dereceye düşen pay, bu dereceyi doğru tahmin etmiş sütunların sayısına bölünerek

bilet sahiplerine eşit biçimde ikramiye olarak dağıtılır. Bir kolonda sadece bilinen en üst dereceye

ikramiye ödenir. Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ibraz edilmeyen biletlere ait

ikramiyeler ödenmez.

Devir

MADDE 11 – (1) Derecelerin bilinmemesi durumunda bu derecelere ait miktar bir

sonraki oyunun aynı derecelerine aynı ödül miktarı ile devreder. Bu işlem bu dereceleri kazanan

bilet çıkıncaya kadar sürer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 12 – (1) 27/07/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “SPOR

TOTO” SONUÇ TAHMİNİ OYUN PLANI SPOR TOTO 15 maç yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Oyun Planı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Oyun Planı hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

7513/2/1-1